Grensinfovoorziening

De algemene doelstelling van dit Interreg-project was de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de grensregio bevorderen. Ondanks de goede relaties tussen de buurlanden zijn er praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Het project heeft daarom ingezet op de uitbouw van een uniform en overkoepelend informatienetwerk voor grenswerkers om de arbeidsvraag en het aanbod van personeel in de grensregio beter en efficiënter op elkaar af te stemmen. 

De activiteit ‘Grensoverschrijdende scholings- en stagemogelijkheden’ van TUA West had tot doel grensoverschrijdende mobiliteit bij studenten uit het hoger onderwijs te stimuleren. Studenten bewust maken van de mogelijkheden aan de andere kant van de grens, nog voor ze zich op de arbeidsmarkt begeven, bevordert immers de toekomstige arbeidsmarktmobiliteit.

TUA heeft daarom geïnvesteerd in een expertnetwerk voor hoger onderwijs om de randvoorwaarden te creëren voor een grensoverschrijdend onderwijs- en stageaanbod tussen de provincies West-Vlaanderen en Zeeland. Vanuit dit expertnetwerk werd de nota ‘knelpunten grensoverschrijdende studie en stage’ opgesteld die als beleidsinsteek werd voorgelegd aan verschillende Vlaamse en Nederlandse beleidsorganen.
Daarnaast heeft TUA enkele communicatieacties opgezet om studenten te sensibiliseren voor mobiliteit binnen de grensregio. Zo werden een promotiefilmpje en twee brochures gemaakt over studie en stage in West-Vlaanderen en Zeeland.

01/06/2016 – 31/05/2019

Financiële info

Het project Grensinfovoorzieing is uitgevoerd met een budget van 2.470.500 euro waarvan 1.235.250 euro EFRO-subsidie.

Berichten

Translate »